વિજય રૂપાણી બાપાના આર્શિવાદ લેવા પહોંચ્યા, કહ્યું બાપાએ સક્રિય કર્યો જેથી અહિંયા સુધી પહોંચ્યો

વિજય રૂપાણી બાપાના આર્શિવાદ લેવા પહોંચ્યા, કહ્યું બાપાએ સક્રિય કર્યો જેથી અહિંયા સુધી પહોંચ્યો