કિંગ ખાન આલિયા વચ્ચે રોમાન્સ

ચોકતા નહિ , આ તેમની આવનારી ફિલ્મ માટે બંને એ ગોઆ ના બીચ પર સુટીંગ સરું કર્યું હતું. આ ફિલ્મ ગોરી સિંદે ની છે