જબરો ફસાયો...

ઉધના ઝોન ઓફિસ પાસે આ રીતે ટ્રક ખાડામાં ફસાયો હતો