અમને પણ છે બજેટ માં રસ...

અરુણ જેટલી એ આજે બજેટ રજુ કર્યું હતું . ૧ ટીવી ની દુકાન માં પતિ પત્ની એ બજેટ નિહાળ્યું હતું.