ચુરુ નાગરિક પરિષદ દ્વારા ડુમસ રોડ ખાતે ફાગોત્સવની રંગારંગ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

ચુરુ નાગરિક પરિષદ દ્વારા ડુમસ રોડ ખાતે ફાગોત્સવની રંગારંગ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.